closeTerug naar inventaris

Transcriptie

eeste

als:

ingesetenen vande Chialoep van Carsten

ganse schoonsoon van Thennis Chaasz: Poet

hebbende dootgeslagen, op dat d’E: Comp=

haer daer na kan reguleren waer na

promptelijk diend vernomen, en ons daer

van Schriftelijk rapport geschide dat

ingenen deelde versuijmpt dient

to

de Chialoep Rossingijn is den 24=e decemb=r

lestleden van hier na Aron geseijlt op

dat onse besettelingen aldaer, door den

boeckhouder obs gerevictualieert ende

de gewone goede manden uijtgereijckt te

werden, wij willen hopen ende vertrouwen

daft deselve daer voor den ontfangh deses sal

gearriveert wesen, dat godt geve, werdende

UE: verders gerecommandeert de bevorderinge

der geordonneerde negotien

den kranckbesoecker Tacharias matthijsen,

heeft sigh dit jaer niet eens verweerdight om de

regeringe alhier een briefken te laten toe„

„Comen, of de ingesetenen aldaer in hare leere

al wat hebben toegenomen, en of daer geen

meer andere inclinatie hebben getoont om

inde Religie onderwesen te werden, dat wel

soo hadde behoort, hiermede Eijndigende

bevelen ul. te samen na vrundelijke groetenisse

inde genadige bescherminge des allerhooghsten,

ende verblijve, onderstont, UE. vrundh: en was

geteijkent Willem van Zijll in margine

Banda Nassauw den 21=e Januarij 1683

Waijer

113

en doer van schriftelijck

raport te doen

de chialoep rossingijn tot

relictalierenge onser beset„

telinge derwaerts gehouden,