closeTerug naar inventaris

Transcriptie

waijer.

o

aenden onderkoopm: en opp=r

Boschu agter Andries bondenijns:

Areasie, mome, discrete

N1=: briefken heden gedateert is mij wel

overhandight, waar uijt verstaen hebbe dat in

't perk van burger janhalman, verscheijde zoo

negligentie vanden perken=r

Jan halman, in’t gade slaen,

jonge als aen komende nootebomen geheel

der specerij bomen,

met doornen en andere ruijgte begroijt zijn

overwelke onachtsaemh=t denselven dient

aengesproken te werden, achten:e derhalven

waer over denselven voor

uE. versoek om ’t zelve door de mess=rs Corn=

den regter dient aenge„

sproocken, et=r/

stull, en Jacob Albertsz: te laten visiteren

voor wel gedaen, doch sal het egter wel nodich

wesen vermits gemelte mess=rs raden van

justitie zijn, dat uE nevens hun nog twe

andere personen omdierwegen getuijgenis te

geven daar bij neempt, sonderanders dat

zijt na groete godt in genade bevolen

onderstont UE: vrundt was geteijkent

ter ordre vande E. h=r Gouvern„r Adriaen

5

Braems, Secretsz„ in margine Banda

nassauw den 21=' Januarij A=o 1683./

Amboina

v

1.

1

1

Am

Aend

Com„

dir

v

de

0

0