closeTerug naar inventaris

Transcriptie

at in

de zoo

eel

zijn

ut

len

0

Tri

het

die

twe

s

dat

it

na

Amboina

Aen den E: Heere Robertus Pad= Brugge.

Commissaris, Gouverneur, en

directeur, mitsgrs den Raad aldaar.

E: Erntfeste, Agtbaere, Manhafte, Wijse,

voorsienige, secr discrete heer, en vrunden,

Met de overkomste van den Coopman Mons=r Johannes

de Hertogh, en den onder Coopman Maertem Lam is

ons UE: missive van den 29=en Januarij lestleden wel

overhandigt, daer uijt ons gebleken is dat den E

Heere Commissaris na verloop van derthien dagen

in Amboina behouden is gearriveert, dat ons seer

lieff, en aengenaem is, maer verwonderen ons over

de slegte constitutie van ’t Jagt ’t ontroert Ternaten

waar mede men soo doende wel in een groot ongeval

soude konnen geraeken, dat het Jachtje de Javaanse

Bode na Xula Bessi is vertrocken niet metselfteene

is ons uijt uE: E: missive gebleken, van waer het

met een ladinge padij tot ons staet te retourneren

sal niet te oupas komen bij dese tijdts gelegentheijt

dat de provisie ten eijnde loopt, dogh willen hoopen

en vertrouwen dat de Bataviasche succour schepen

haest te voorschijn komen sullen

Met de wederkomste van voorengenoemde Coop

man de Hertogh, ende des selfs rapport is ons

gebleken de beschuldiginge van den onder Coopman

Boudewijnsz, die al vrij vuijl schijnen, wij sullen

niet nalaeten den selven soo haest doenlijck der„

waerts te senden, want hij sigh reets tot de reijse

vervaerdigt met het houden van venditie, de

Moa en Letieesen door hem mede gebragt, en geen

schult hebben, staen met den eersten mede over

te komen, p=r de Chialoep Piessangh, die aende

wal gehaelt is om wat gerepareert te werden

verte

C

115

d’ E: h=r Commissaris

is na verloop van 13 dagen

behouden in Amboina gearrie„

slegte constitutie vant

Jagt ’t ontroert Ternaten

&c:

’t Jagt de javaense bode na

Cula bessij versonden met

metselsteenen

dat ’t selve tot ons staet te

komen met een lading Padij

sal niet t' oupas komen.

beschuldiginge van den

onderkoopman boudewijns

&c:

en sullen soo haest doenlijck

is, den selven derwaerts senden.

soo mede de onschuldige

Moa en lethiesen

is

set