closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

7

8

nopende de saeke van

Samme.

slegte provideringe voor

de reijse na Amboina

de hoedanigheijd der selve

dat de wijn muss smaekt

is niet ons maer d’ opperhoof

den der vaertuijgen te nu

puteren &c.

reecq=e der gedaene onkosten

Wat de saecke van Samme belangt, daer op er

sullen wij in desen niet antwoorden, maer het

selve ten naesten reserveren, ende alleenelijck soggen

dat wij voor de requirerenden kalck, en aracq

reets sorge gedragen hebben

Onderwijlen is het ons leet te lesen uE: E: voor de

reijse na Amboina soo ongemeen slegt voorsien

bent geworden, en mede dat de wijn soo slegt is

geweest, nauwelijx waerdigh om te drincken

waer op tot antwoord diene dat de besorgers

gedagt hebben gehad, de reijse soo langh niet

soude duijren, en dat de Provisie bestaen heeft in

ingeleijde visch, aberdaen, petattes, en gedroogde

vis, ingeheijde Eijeren, ingeleijt Vlees, biscuijt, en

boter, en dat in geheel Banda niet een goet schaef

meer te bekomen waeren, hoenders is men dikwils

moe, verckens zijn ongewilt, en wie isser niet in

Banda bekent, die wel weet dat hier niets, off

seer weijnigh te bekomen is, den wijn belangende

is voorgangen Jaere van Batavia gekomen,

onvervalst getapt ter presentie vanden opper Coopman

en geen andere nogh oock maderise is inde Pack„

huijsen geweest op ’t vertrek van den E: heere Comm„

Een bottel van de selve wijn gaet hier nevens, maer

dat de overgesondene must smaeckt, is niet ons,

maer d’ opperhoofden der vaertuijgen schult, die

het vaatwerck niet suijveren. Soo en is den

gouverneur mede niet magtigh geweest, den

gedanen Eijsch van des selfs provisie te voldoen, dat

hij anders geerne gedaen hadde. Een Reeck=e der

gedaene onkosten staet ten naesten overgesonden te

werden

B vroi

Consta

Chialo

van den

Javaan

j

Vol

l.