close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

dn

r

soggen

8

In

4:

D vrouwen vanden Cergeant Christiaen Muller, ende de

Constabel Lameth sullen in korten p=r vrijmans

Chialoep mede volgen, gaende de geeijschte Reecq=

van den gemelten Cergeant, en Timmerman vande

Javaanse Bode hier ingesloten

volgens uE: E: gedaene wensch gaen in dese Chia„

loep waer van den Solcq van Amboina Jan Cornlsz

Booft is over 25 Picol, en 17 lb wacx, kostende

ƒ829: 13:8, uijtwijsende het hier nevens gaende

Cognoscement, segge factuijrken

Drie onser borger Chialoepen toebehorende mels caat

Zacharias Josepss, ende Cennis Claesz: Soet, zijn

hier onlangs van Bons t' huijs geretouneert, waar

van gerugten zijn geweest dat afgelopen waeren

gemelte Chialoepjens hebben veele macassaarse

Slaven aengebragt, wel ten getale van 97 p=s

Den Coopman Mons=r Johannes de Hertogh heeft

hier in Cassa p=r wisselt getelt een somme van ’t sestigh

rE: omme aldaer wederom uijtgekeert te werden aen„

den E: van Vliet, opper koopman aldaer, wij versoeken

dat de selve magh werden geaccepteert, gelijck wij

geern mede voldaen hebben u E: wisselbrieff gepas=

seert op den gouvern„r deser Provintie, waar voor

’t Comptoir generael behoorlijck is gedebiteert, en

gekrediteert

hier mede.

E: Erntfeste, Agtbaere, Manhafto, Wijser

voorsienige, seer discrete Heeren, en vrunden,

desen Eijndigende, bevelen uE: E: na vrundelijcke

groete inde genadige bescherminge des Alderhoogsten,

ende verblijven, onderstond U E: E: Dienst willige

vrund, en dienaeren, was geteijckent Willem

verte

117

de vrouwen vanden Cerg=t

muller, Constabel Lameth staen

p.r vrijmans Chialoep ten

eersten te volgen

25 picol, en 17 lb wax

komen tot u over.

drie onser burger Chia

loepen van bonij geretourn„

met den getal van 97 p=s:

macassaarse slaven

wissel van den Coopman Mons=r

Johannes de Hertogh

5

is

et