closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Aij.

119

Poulaaij,

0

Aen den Coopm: Mons=

nicolaas de Lamontaigne.

Versame, voorsinige, seer discrete

hier nevens gaet Extract resolutie, genomen

bij den E. Heere Commissaris Robertus

d’extract resolutie negens

’t uijt setten derarmen wees„

Pad= Brugge ende den E. Raad hier in

middelen, moeten d’ admi„

nistrateurs ter hand gestelt

Banda, Concernerende het uijtsetten ders

werden

Capitalen der Arme en weesmiddelen

het welke ul. de administateurs vande

diaconij aenstonts ter handen stellen zult

op dat sij hun daer na sullen hebben

te gedragen, en dewijle het nu jegenwoordigh

in het hartje van 't regen mouson is, om

de vereijste en hooghnodige aenplantinge

van jonge noteboomen Alomme te doen

d’aen plantinge der Jonge

soo en willen wij niet twijffelen of ul

notebomen moet vlijtigh

gecontinueert werden

sult het selve omsichtigh en sorghvuldigh

hebben laten geschieden, want d’E. Comp:

in dese gewesten daer aen het aldermeeste

gelegen-aet wesen, waer bij oock geduijrigh

gecontinueert moet werden, sonder dat

de perkeniers ul: wederom met praetjes

soecken te paeijen, gelijck diversche

Luijaerts daer gewoon sijn te doen, tot

ste