closeTerug naar inventaris

Transcriptie

welken eijnde 'tbosch door ul: en den fiscael

wacker doorkruijstn moet werden, op dat

len eijnde 't ware oogwit

van d’ E comp=e werden berijde

het ware ooghert van d’E. Comp: werden

bereijckt, die geen Leugens nogh moeije praetjen

dienen wijs gemaeckt, want, het nu alles

aen uE: diligentie hanght, sonder wiens.

wackerh=t niets verricht staet te werden

invoegen ick uE: dit poinct op het alder

serieuste recommandere, waer op ick mij

verlate

hier mede Eijndigende bevele uE. inde genadig

bescherminge des allerhooghsten en verblijve

onderstondt (V: L: vrundh: was geteijkent

Willem van Zijlt in margine banda

Nassame den 23:en januarij A=o 1683:

P=lo aij

Aen. Coopman Nicolaas de Lamontaigni„

Ersamen Vroml„

De overgesondene extracten Rantsoen= Rolle

als mede uijt de specificatie, en journael

der negotie, sijn mij overhandight oock de

verstreckinge aen de guarnisoen houders,

uijt welcke laetste ick gesien hebbe dat ul

aen