closeTerug naar inventaris

Transcriptie

aen. Eerw. predicant Brakel, verstreckt

hebt 200: rx: Contant waer toe ick

geen ordre gegeven hebbe, oock buijten

stijll en gebruijck is aen iimandt

soo groven verstreckinge te doen, die maer

bij een schultreecq:e bekent is, aen

sodanige is het gebruijck niet meer

dan een maent gagie te verstrecken dat

an

is in ’t reguart van desen maer ƒ 100:

en geen ƒ 600: —: twelck ul daer

in de verstreckinge sodanigh veranderen

sult, alsoo het hier reets soo geschiet

sij, en: willen uE gewaerschont hebben

van sodanige anthoriteijt te desisteren,

niet meerder op reecq:s te verstrecken als

onse getekende rolle inhout want het

nimant gepermitteert is met ’s Comp:

„1

ta

goederen te handelen welgevallen, heeft

ul den predicant voornt particulieer

geleent, dat sijn E: ul weder voldoe„

moetende sulcx op d’ E. Comp=s niet

gesoght werden, soo hebben wij mede

geremarqueert uE voor sigh 10: lb: was

kaersen mandelijk: in reecq: brenght,

dat drie ponden vermindert moet werden,

1

121