closeTerug naar inventaris

Transcriptie

erael

erden,

123

Tonthoir

aenden Coopm„ Mons=r Johannis

de Hartogh.

Tersame, voorsinige Seer discrete I.

Voorleden Saturdagh is mij uE. missive vanden

13:en deser wel overhandight, benevens de ingeslotene missive et=r, wel

overhandigt

verstreckinge gedaen aen ’t guarnisoen aldaer

ter montuere van rx: 1793: 3/8: welke den

guarnisoenboeckhouder, overhandight

staet te werden

het komt seer wel dat het dack vande

achter packhuijsen. ten deele goed bevonden

is, 'twelck dat werck wat sal faciliteren,

tot dien Eijnde hebbe ick huijden ochtent

p=r steenbock voldaen UE: ordonantie in

het geheel, behalven in plaats van een

heele, een halve puts Heer, vermits

het daermede wat schrael omkomt, en

willen verhoopen het 'theeren van

'tschuijtie daermede verricht sal kunnen

werden./ de sendinge heeft bestaen in de quantiteijt vande sendige

30: lb: dubbelde en vijf duijm spijckers

Lasijsers.

6:

anderhalf duijms baeije plancken

20: p=s

doet eens nasien of dit gementioneerde

goet in Effecte wel overgebracht

is,

ver