closeTerug naar inventaris

Transcriptie

reparatie der

dackpannen voort te varen, na verrichtinge

Packhuijsen/ er=/

van dien, kan sulcx mede geschieden met

de afdack packhuijsen aen het huijs, wanneer

dan verder voor de Timmerluijden aldaer

werck gesocht kan werden, want wij

hun voor jegenwoordigh hier wel missen

kunnen, jan francx van mechelen Alias

gebraden pekelharingh, is gisteren met

sijn gereetschap hier geretourneert

tot het vernieuwen vande oude galderij, en

kan ick van hier geen kiaten hout milsen

als daer van sober versien zijnde, ende noot„

de reparatie vande oude

wendiger requireert tot d’ reparatie van

galderij sal tot de komste

der scheepen uijt gestelt werden hialoepen en vaartuijgen, invoegen dat

werk gestaeckt sal dienen te werden, tot de

komste vande Batavise Succour schepen,

den adap belangende staet maendagh ochter

overgebracht, te werden,

gisteren sijn hier door den vaendrigh pieter

d' onbequame krijgs behoeften

zijn hier aengebragtt/

den op de wapenkamer gebracht 68: p=r

musquets en vijsentwintigh zijd geweiren

meest onbequaem, jtem drij p=o snaphanen

mede alsoo, in welckers plaetse UE: andere

toegebracht staen te worden overmits deselve

inde overgesondene post ofte Extract journ=

dat