closeTerug naar inventaris

Transcriptie

127

dat den oppercoopman van Breugel

overhandight is, niet afgeschreven zijn,

w

het resterende geweir dat bij UE. Comp=s

nogh verblijft is genoegh, ende en vereijscht

oock niet meerder

memorie der ongetaxeerde

de memorie vande ongetaxeerde opederen

golderen over gesonden

sijn gisteren getaxeert UE. door voornoemden

vaendrigh toegesonden, waer van uE: sich

kunt dienen met het sluijten van

desselfs negotie boecken, Eijndigende

bevele uE, desselfs huijsvrouw en verdere

familie in de bescherminge des allerhoogsten

en verblijve, onderstont, UE. vrundt was

geteijkent, willem van Zijll in margine

Banda nassauw den 20=en Feb=re 1683.e

Waijer.

Dr

C„n onder

aenden„ Coopman s.

0

Willeboort Willeboortsz=

Persame, Grome, discrete.

op ul: briefken van den 19=e deser dient de versogte provisie sullen

tot antwoort, dat ick besorgen sal tot voldoen werden, etc„

rossingeijn provisien gesonden, sullen

werder, alsmede de versochte adappen

om de daken te decken, maer ick den

kan niet bedencken wat dat den

verte