closeTerug naar inventaris

Transcriptie

die onwilligh sijn om de aenplantinge van

noten te behertigen rijst en levens middelen

tot verkoop te weijgeren, soo Lange sij de goede

meeninge en intentie van d’E. Comp=e niet

nae en komen, waerschouwende daer van een

jegelijk op den ontfangh deses briefs, ende siet

als dan selver in persoon veerthien dagen,

daer aen uE: boschwaert begeven, en sien of

6

onse bevelen naergekomen sijn, en in Cas

van neen, sal Ul: soodanige stoute gasten

te verkoopen. rijs weijgeren, waer mede

Eijndigende sijt godt bevolen, onderstondt

UE vrunds was geteijkent Willem van

Zijll: in margine Banda Nassauw den

a.

24=en feb=r 1683.

Roslingeijn

Aenden Cergeant Pieter

Marcheurd.

Beresleme, Crome.

met de chialoep hamburgh: sende ick ul

tegenwoordigh toe„

3: Lasten rijs.

80000: of 4800: lb: sago, tegens 60: l: voor:'s duijsent p=s en

10: rottangh manden

welcken