closeTerug naar inventaris

Transcriptie

nhast

eren

schie:

Rlaes

133

de chialoep rossingijn, en ons aaa nader

schrijvens volgen, geinformeert sijnde hun

geen heet te sullen geschieden, sij betoonden

daer toe willigh ende gereet te wesen, en. op

mijne woorden, te betrouwen, andersints

soude de vreese wel andere gedachten doen

nemen, Liber en ongesloten sullen sijn over

E onder toe versigt van een

komen Echter onder toeversicht van een Corp„ corpaael en 6 soldaten,

en ses soldaten,

Hiermede

E: Erntfeste, achtbare, manhafte, wijse

voorsinge seer discrete heeren en vrunden

desen Eijndigende bevelen uE: E: na vrundelijk

groete in de genadige protectie des allerhooghsten

en verblijven onderstont UE. E. dienstwillige

vrundt en dinaren was geteijkent

Willem van Zijll, aldert van Breugel

„adriaen van Roven

Johannes de Hartogh„ Cornelis Stull en

Pieter Kraen, in margine Banda Nassauw

den 25=en feb=r A=o 1683.

onthoir

Aen den Coopman Mons=r

Johannes de Hartogh:/

Persame, voorsienige, discretes=r

1e

No