closeTerug naar inventaris

Transcriptie

4

en„

16

rgjie

135

fiscael van Roijen hier in Rade van

justitie geexhibeert en verders ingewonnen

heeft, die sake koncernerende, sijn versegelt

in een tom tommeken overhandight aen

2

voorn„ borger swaen, die aengenomen heeft

deselve wel te sullen bestellen waer aen wij

oock niet willen twijffelen

Nu werden door ons mede overgesonden met

vertreck van leti en

de chialoep Piessangh de bewuste eenentwintigh

moeesen P=r d’ chialoep

de pissangh,

Leti en moeesen volgens aenschrijvens vanden

29=en Jac=r Lestlijk, off het geviel uijt deselve

eenigh waerachtigh getuijgenisse konde

becomen worden

Belangende de Resolutie aldaer genomen

over de tocht na damme en. dat voor hooft

Enopende de Coght na

daer toe verkosen was den Cap=n kromhuijsen

damme/

daer mede hebben wij ons geconfirmeert

hoewel het selve onder de provintie banda

resorteert, soo en hadden wij van hier geen

gequalificeert krijls-officier om derwaerts

te senden, als onsen Cap=n doot, den Luijtenant

van ouderdom tot sulken tocht onbequaem

evenwel sullen wij tot die expeditie mede

Laten gaen een onser vendrighs, ende een

bequaem persoon om de per te voeren, off

UE.E. al machtigh sullen wesen van daer

een

d