closeTerug naar inventaris

Transcriptie

pititie van rijs/

een schip tot voorn„e tocht aen te leggen sal

den tijt Leren, want gemenelijk jarelijk: daer

in Amboina van Batavia maer aenkomen

1: â 2: schepen en: ten uijtersten somwijlen

drie van militie vresen wij van dit jaer

sober sullen versien werden, vermits den ontstanen

oorlogh op Bantam,

Ende overmits den rijs in ons packhuijs soo

vermindert is dewijle de heele gemeente van

provintie Banda daer van gevoedt wert

ende de schepen van Batavia soo Lange

achterwegen blijven, niet versekert wesende

van hunne verschijninge, soo hebben wij best

gedaght UE. E. onsen soberen voorraet bekent

te maken, als niet vooren wesende na

gissinge boven de 125: -asten met versoeck indien

het doenelijk: is uEE: ons believen toe te senden

een quantiteijt van 80: â 100: Lasten rijs, ofte

soo veel als uEE: vermogens sullen wesen, en bij

ontstentenis van denselven, met sago, waer

van men bij verlegentheijt nogh leven kan

wij sullen met uEE: nadere reschriptie

kalkulatie konnen maken om den rijs van

een gout op 29: ider ziel te verminderen, geen

staet konnen gemakt werden, om van

onse

Lan