closeTerug naar inventaris

Transcriptie

71:

137

onse gebuijren de Cerammers eenigh

boombroot te becomen, want die gasten

nu wat bars spreken, soo ons den soon

relaes vanden mixties

van bandasen borger Jan Gijsberts weet

burger Johannes gijscerten

te verhalen, seggende dat hij voor te arrivement

van oppercoopman van Vliet, aldaer

door goede bekenden geraden was te

vertrecken, en. dat de Cerammers al

advertentie van sijn E. komste haderen

uijtende verders soo hij wel wilde zij oock,

maer om quaet komende, hem wilden

dootslaen de vijff Boetonse vaertuijgen

lagen nogh daer in de mangermange

vrouwen en kinderen waren al na ge„

„woonter in ’t gebergte gevlught, maer de

mans wilden den uijtslagh verwachten

Nuvijff etmalen geleden is voorn: opper„

Coopman daer gearriveert

Sedert onsen laetsten is hier niet voorge„

den Cassier Poutin

„valen dan dat den Cassier Poetin

over leden

overleden is, in wiens plaetse gesuccedeert

in desselfs gesurrogeert

is den adsistent Coenraet thim, sijn

coerraet Chin„

dienst in de winkel gedaen hebbende, een

man van goede renomme en even, den

koop van ’t perck Bojanu blijft stant,

grijpen, vermits mons=r de hertogh voor

de penn„e instaet, waer op den Houchouder

verte