closeTerug naar inventaris

Transcriptie

at

wat

Ordre ende Jnstructie voor

Lourens Paijs, schoolmeester

waar naar hij hem in het

institueeren van de Jnwoonders

op ’t Eijlant Temmber

in de christelijke gereformeerde

relige sigh sal hebben te

gedragen

Haer Ed:e de hooge regeringe tot Batavia

hebben ons bij der zelver missive vanden

20=e maart 1682:- gelast ende bevolen, naar

temmber te zenden een bequaem schoolm=r

om dat de zelve daar toe versoght waren

van een orangkaijs zoon van dat Lant

genaampt Cornelis falksoor uijt de

negorij fordato, die voorgegeven hadde dat

hij apparentie sagh een groot gedeelte van

dat Landts-volck de christelijke gereformeerde

relige zouden amplecteren, overmits

hunne inclinatie daar toe streckten

werwaarts wij ul„ nu senden met de

de

Chialoep vanden borger Theunis Chaesz:

zoet, ende sult het onderstaande tot uL:

narigt hebben te agtervolgen.,

Ende alten eersten versorgen dat den

school dienst in goede ordre werde gebraght,

t

Dii

139