closeTerug naar inventaris

Transcriptie

zijnde, zal den godts dienst aanvanck nemen,

op gewoonlijke wijze gebeden en gelezen werden

ende met den gebede Eijndigen, zonder singen

want daar niemant volgen kan, des naar,

middags ten vijff uuren zal het gebet naar

gewoonte weder gedaan werden ende dusdanig

den Tabbath dagh eijndigen

Ul: moet met traag wezen om dagelijx school

te houden, en de Jeught, en die van jaren zijn,

neerstelijk te onderwijzen, vermanende de

onders haer kinderen ierigh ter schoolen te

bestellen, dog en verstaan wij niet datmen

in deze voorgestelde zaken, eenige hardigheijt

gebruijke, dewijle dat volck door vriendelijke

tsamen spraack, vroomen wandel. en god=

„saligh leven, tot ijver zullen gebraght werden,

nog ook de schoolkinderen om eenig misdrijff

te straffen, maar veel Liever de ouders daar

van verwittigende en die de correctie bevolen

laten, nog hun eenige boeten afte vorderen

Behalven uE, gaaen nu mede twee soldaten,

UL: recommandeeren: met den andren een

vriendelijk en minnelijke ommeganck te

houden, vermijdende alle quaat aardigheden

om die teere Jnlanderen geen Ergernisse te

verte

141