closeTerug naar inventaris

Transcriptie

tot wocam verlossen den kranckbesoeker

Sacharias mathijs, die sijn tijt ruijm

geexpireert, en om verlossinge versocht heeft,

in desselffs plaetse, weder stellende, den

Schoolm=r Erust knippingh, die met

sijn huijsvrouw nu mede vaert, onder

den titul van provisioneel kranckbesoeker,

oock sullen uE: verlossen der provisionelen

Sergiant jacob Coertsz:, en in sijn

plaetse stellen en authoriseren, den

provisionelen Corporael jan biston van

divemuijden in qualite als den nu ver„

„losten geweest is, ingevalle hij die

qualiteijt en heeft, die ons bericht zijn,

hem belovende soo, hij het sigh weerdigh

maeckt, de absolute Cergiants plaetse

hem niet te missen staet, de verdere

vier soldaten soo die verlogst dienen, kan

uL: almede verlossen, want sij daer al

wat lange gelegen hebben, en met den

anderen niet te wel konnen accorderen,

wij, senden nu mede een Schoolm=r

genaemt markus warela met sijn

famikie ons onlangs van Amboina

door