closeTerug naar inventaris

Transcriptie

erneert

in

he

en

it

en

de Z: O: Eijlanden herwaerts overgebracht

bestaende in derthien stucx, daer onder

gerekent het jongejen aenden Stuijrman

geschonken, het veerthiende overleden, geweest

sijnde een jongh kindt, soo kompt nu

mede over den gevorderden Huijrman

Hendrick ten velthijsen, jtem verklaringe

van ’t hart binden der Leti en moesen die

niet eerder gesonden is konnen worden

vermits den Chirurgijn die hun verbonden

heeft, vande tocht van kisser niet ange

is;

geleden geretourneert

Bgelangende nu het aengehaelde in

uEE: missive vermelt rakende het

Eijlandt damme believen deselve gedient

te wesen dat onse meeninge en intentie

niet geweest is, om den E. heere Commiss:

en desselfs bij gevoegde tot de Commissie

inderselver affaires eenige disrespeckt

aen te doen maer dat onse presentatie

eenelijk gestrekt heeft tot hulpe en

adsistentie, alsoo hier versien waren met

vier vendrighs, dies versoeken wij gants.

vrundt en Ernstelijk dat uEE: die sake

niet ten quaetsten believen te duijden,

:Wat

157

d’ slaven door den onder„

coopm: Boudewijnsz hier

aengebragt, komen

tjegenwoordigh derwaerts/