closeTerug naar inventaris

Transcriptie

wat den rijs en sago belanght in onse

pachuijsen soo op neira als de buijten

Comptoiren bevinden wij bij nadere visitatie

quantiteijt van rijs

sago, padi, et=a op ul=to

volgens restant op ul=mo april nogh in

april inwesen bevonden

wesen te sijn, een quantiteijt van hondert

een en tachtigh lasten, sago, en padi daer

onder gerekent, waer mede wij Reecq=

waer mede ontrent

maend mede sullen toekomen

maken volgens de beschrijvinge der zielen

ontrent drie en een halve maenden te

zullen konnen toecomen, gerekent

van primo maij tot medio Augus: dat

wij bevorens genotificeert hebben, maer

niet hondert vijff en twintigh Lasten

soo is het bij ons een

abusive opstellinge geweest

rijs voorsien waren, is een abusive op

van 25 last voorsien

te zijn ,ct=

stellinge bij ons te dier tijt geweest, als

sijnde eenelijk het gene in 't groote pachuijs

doenmaels was, dogh dat wij soo vroegh

om adsistentie versocht hebben, is de bekommernis

die wij nu al drie jaren achter den

anderen gevoelt hebben met het Langs achter

blijven der bat=a scheepen, den grooten

vertier in onse provisie van Tago die ten

eijnde begon te loopen, en geen vermoeden

hadden tot ketfingh met boombroot gerieft

te sullen werden, ook is onsen maendelijk:

vertier