closeTerug naar inventaris

Transcriptie

was geteijkent Willem van Zijll

A: van Breugel, Joh=s de Hartogh, Adrian

van Rooijen, en Pieter Craan, in margine

Banda Nassauw den 3=en April 1683.

P: S:

Naer het sluijten van desen Compt onsen

Cassier bekent maken dat de naervolgende

persoonen hier in Cassa getelt hebben een

somma van rx: 635:/

Jacob albertsz„ Edingh perkbesitter aen

rx:s 35:

Jan de Ruijter als . .

Lucas Clasen aen hem selfs: . . 600:

d

monterende tsamen rx=s: 635:

waer voor ’t Compt=r gener:l in onse negotie

boecken behoorl: sal werden gedebiteert

vrundel= versoekende dat uEE: de wissels daer

van verleent believen te honoreeren etc:,

amboina

DEn: E: Heere Robertus Padt= Brugge,

Commissaria, Gouvern=r en directeur over

de Provintie Amb=r en den Raadt

E: Erntfeste

1