closeTerug naar inventaris

Transcriptie

163

F: Erntfiste, Achtbare, manhafti„

wijse, Voorsinige, genereuse Heeren

En vrunden,

onsen laetsten aen uEE: is geweest van:

3=e deser p=r de Chialoep Rossingijn, waer

van de Copia hier nevens gaet, daer wij

ons bij quade bestellinge, dat anders

arriveert alhier van Bat=a

verhopen, Cortheijts halven refereren, sedert

over de kust van Java

1s hier op 8=en deser over de oostkuste van

'tslugte nederhorst,

Java van Bat=a Comen te arriveren

het fluijt scheepjen nederlorst voor

dese provintie in geladen hebben sestigh

lasten rijs eenlijk ons toebrengende een

Copia missive van haer Ed= de hoge

regeringe van batavia aenden Resident

8

Jan van mechelen gesz„ van dato der

0

25=e feb= jtem een missive van voorn=

resident van. 21=en maert sonder eenigh

ander schrijvens, waer van beijde de

aftschriften mede hier besijden gaen, daer

aen wij ons mede refereren blijkende

9

uijt het voorsz: schrijvens dat haer

hoogh E:d: dese provintie geere met noch

een quantiteijt rijs hadden willen

P