closeTerug naar inventaris

Transcriptie

daer uijt gebleecken de

victoire tegens der ouden

koninck van Baudam

bevogten,

waer over den 6=en deser

alhier een generalen danckÔÇ×

dagh is gehouden et=n,

ordre gestelt tot het

koopen van sago/

van uE: d: Ho: a: p=r 'tschip maccasser,

aen dese regeringe affgegaen, gedateert

den 18=en feb: hestl:, welcken bodem, wij

willen hopen tot ons ontset (:door godes

bestirige:) haest in dese haven verschijnen

de

sal, uijt voorsz: hooghgeachte missive is

ons gebleken, hoe het godt almachtigh

belieff heeft, op den 26=e xber lestl:e sComp=s

wapenen te segenen, met de overwininge

van alle de sterckten, en vastigheden, van

onden Coningh van Bantham, gelegen

langs de zee kant als oock te lande, wij

hebben volgens uE: d: Ho: a: bevel en Last

niet nagelaten, op den sesden deser over

deses Loffelijk: overwinnige over geheel Banda

te houden eenen generalen darickdagh, ende

des avondts teeckenen van vreughde

betont

9

Op de receptie des boven gemelten brieffs

hebben wij ten eersten ordre gestelt, om

inte kopen soo veel sago maroeca als

bemachtigen konnen, de vrijluijden de

vaertuijgen hebben, en bij derhand waren,

sijn tot dien Eijnde mede aengemoedight,

en al ten eersten derwaerts gezeijlt, om

ons