closeTerug naar inventaris

Transcriptie

onderkoopm: anderies

hier weder ter Rhede, mede brengende 52:½

Boudtwijns van Z:O: en z

picoll wax, 17: Lijffeijgenen, als achtmans,

wester eijlanden

achtvrouwen, en een kint, den selven

rapporteerden, ten Eijland damme op den

20=en novemb=r 1682: als de rapporteur was gaen

walsen, en in desselfs presentie den quartierm=r

van Chialoep Rossingijn, den kuijper van

't gacht de Javaense bode, den vrijborger marten

seven persoonen van

francken, den Cergiant Jan gillis:,

d’onse op damme verrodelijck

nevens drie soldaten verradelijk vermoort

vermoort/

hadden, in somma: 7: personen, de redenen

die gemelten ondercoopm: van dit fout

redene die gemelte

gaff was volgens sijn sustinue om dat

onderkoopm: van dit fanct

hij tot Lethij 25: inlanders gevangen ge„

geeft/

nomen, en vervoert hadde, daer die van

damme mede bevruidt waren, uijt

vrese, dat het 't eeniger tijt hun beurt

mede moghte werden, en dewijlmen

sustineerden, meer gemelten ondercoopm:

sustince dat gen

de oorsake was, van dit droevigh feijt

Boudewijnse daer van

wiert den fiscael geinjungeert hier

de oorsaeck soude sijn,

nae te vernemen, in dien bevonden wiert

de instructie te buijten gegaen, en verder

quaet Comportement jegens den selven

den viscael geinjugeert

daer na te vernemen et=o

te procederen, te meer reets bleeck

particulire