closeTerug naar inventaris

Transcriptie

En Eijndelijk, dat sij door dit voor verhaelde

seer bangh en van suspicie waren

geworden, dat zij dese broncq wel

voorhun selfs mogten hebben gekapt, om„

„mede nevens hunne vrunden gevanckelijck

na Banda te werden gevoort, en dat

daer op de gesamentlijke dammenese

Orangkaijen, 2: â 3: machten souden

gepitsjaert, en eijndelijk besloten hebben

't geene dat nu geschiet was, alles breder

te sien bij de Copie, onder n=o 3, voor

het gehoudene dagh register, hier

nevens gaende, woer van den meergemelten

Coopman d’ hartogh in Amboina,

rapport gedaen hebbende, is den onder„

„Coopman Houdenijns: derwaerts

ontboden, om daertegens hem gepro„

„cedeert te werden

Volgens UE: d: ho: a: schrijvens van:

voor genomen reversie te

nemen, van d’ inwoonders

11: maert 1681:, hadden wij gemeent

van Toeroeri over doot

slaen van ons volck

reven sie te nemen van inwoonders

van negorij Tonoerij, die in den Jaare

1680: de borgers Estjene marchier en

verte

177