closeTerug naar inventaris

Transcriptie

sij in passant 't Eijlands leeuwer

sullen aen doen, om te sien off sij sonder

veele moeijte bij forme van moderatie

den orangkaja naij-nai, ende sijn

partije, de gemeente van dat Eijlandt

konnen 'tvreen stellen, soo doenlijken

ende in Cas van neen, partijen weder

sijts te injungeren, van feijtelijckheden

hun te onthouden, en: herwaerts in

banda te verschijnen, om haar verschil

te decideren, overmits dese regeringe

daer toe Expresselj versocht is, door een

_„

hunner affgesondene

Met dit scheepjen kompt nu mede

over de moorse priesters, mani en

Tabouij, tot nogh toe woonachtigh geweest

op-onthoir, die wij vonnissie van raed

van justitie gecondemneert sijn voor

altoos uijt dese provintie gebannen

en met de eerste schepe nae Batavia

versonden te werden, om het plegen

van hunnen publiken godts dienst

ende dat sij ter plaetse voorsz: haar

vermeten hebben een missigith op terichten,

verte

170

d’selve sullen in pasant

leeuver aen doen om te

sien, off d’ verschillen thusse

d’ orangkaijen aldaer bij

kunnen leggen, et=a

over komst van twee

moors priesters mauw, en

saborij