closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de silvere Rottangh staet gesonden

te werden

wegens de borgen vant percq

Bojauw.

wat de eene rottangh met Silvere beslagh

belanght, waer van mentie gemaeckt

wert, is bij mons=r stull op de venditie

gemijnt, die van huijs, en de rottangh te

vinden is, sal op zijn wederkomste na

gevraeght, en overgesonden werden

Belangende het perck Bojanu, en

dat dese regeringe tot tweede borge voor

'tselve benevens den Coopman mons=r

de hertogh geaccepteert hadden desselfs

schoonmoeder guss=r de Lavoeij, die nae

acht dagen sieck geweest te sijn, op den

29=e april overleden is, daer in hebben

wij ons niet inbeswaert gevonden,

(de wijle op dito perck reets 4000: rE:

betaelt was, en verkockks voor rE=

6600: invoegen nu voorgemelte jnss=r

za: een andere borge staet gestelt te

worden

Convernerende het Ceramse, off

ketfinghse vaertuijgh, dat tot missalant

sonder passe aengecomen is, daer op

hebben sigh bevonden twee inwoonders

van Banda, gen=t mangiurantangh,

en

v