closeTerug naar inventaris

Transcriptie

185

en Semena, welckers vrunden hier

voorschrijvens wegens mangin,

wonachtigh sijn, die ons versocht hebben,

rantangh, en Semena bandaas

Jnwoanders.

aen UE: E: een Letter tjen voorschrijvens

te willen verleenen, tot relaxatie hunner

bloet verwanten, deselve weten verder

ons te verhalen, dat opgemelte twee

persoonen gestaen soude hebben, op een

pasjen van een retournerenden Ceramsen

anachoda, waer mede sij vertrocken

sijn, en gesint waren geweest met

een der eerste vaertuijgen weder in

Banda te verschijnen, oock sijn de

Cerammers met hunne prauwen, hier

van passen nogt voorsien, wat van

verschinend de waerheit sij, i ons

onbekent, ’s Comp=s Tolck hier woon„

achtigh heeft wegens dese sake, dit

nevens gaende getuijgenis briefjen

verleent, daer wij ons verders aengedragen

de verdere militien van amboina

d’ Jnlandsche militie succes=

sive wel overgekomen.

ons successiee toegesonden als die net

d’ chialoep rossingijn, vlissingen

en met den manhaften Capteijn Cromhuijsen

sijn hier successive welen geluckigh

verte

2