closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de proisie &c: voor Samme

is hier besorgt.

is

den Chirurgijn Petitfils

Batavia vertrocken

2 Timmerluijden, en twee metse

laers sijn mede na Samme ge„

souden.

na

overgekomen, gel: in den hooffds, deses

te sien is, dogh seer overkropt van

menschen

de provisien en al het resterende van

amonitie, als andersints, dat uE: E:

niet vermogens geweest bent over tesenden

hebben wij volgens de apparte Lijste ende

Expresse in den Laestbrieff alle gesuppleert

ende voldaen, uijt gesondert rolpaerden,

die tot damme gemaeckt sullen worden

die wijl hier geen swalpen in voorraet

sijn, Item papier na voorraedt

den opper chirurgijn petit fils die tot

treijn meester gedestineert was, is

volgens lasten van E: H=r Commissaris

padbrugge, p=r 't fluijtjen nederhorst

na Batavia vertrocken,

Tde Timmerluijden, en twee metselaers,

sijn bij de overgecomene gecommatteert

mede te gaen, den vrijman tot

lonthoir woonachtigh voor desen

baes metselaar bij d’ E: Comp=e geweest

jtem den gewesen sergiant Cent

jochemb: gaen beijde mede benevens

mede