closeTerug naar inventaris

Transcriptie

in't bijsonder sijn belangh verhalende, de

Gecommitteerdens de selve aendagtelijck aen„

horende, en besigh wesende om te overleggen,

hoe zij de saecke best souden bijleggen, resol„

veerden parthijen wederzijdts seer spoedigh

tot den goet verdragh, Belovende den anderen

alle aengedane hoon, en Emaat van goeder

herten te vergeven, sonder daer aen met

meer te gedencken, de questie op Teeuwer

belangende heeft bestaen dat d’ Jnwoonder

van Coesevoeij eijschten restitutie van

twaelff Tail gout, die den Orangkaij Noi

Meij, hun afgeperst hadde, den Orangkaij

Massorain van Teeuwer eijschte mede

vijff Cail gout om dat hij in vorige tijden

den Orangkaij Neij Neij op sijn versoeck

geadsisteert hadde, des selfs vianden te be„

oorlogen, den aenklager negeerde de schult,

seggende de eerste pretentie al voor lange

afgedaen was, het tweede wierd geheel,

ontkent, en in contra klaegden hem veel

schade aengedaen was met het klimmen van

des selfs Clappus boomen, het berooven van

zijn Thuijnen, het dootslaen van vier van

zijn Negorijs volkeren &c: van hier verseijlen„

de zijn de Gecommitteerdens 6 â 7 dagen

onder wegen geweest, eer zij tot ttrouw

arriveerden, daer alles in goede stand gevonden

wierd.