closeTerug naar inventaris

Transcriptie

sos macassaarse gevangen

werden nu mede overgesonde

de reststaen ook te volgen

de noten inden bolster staen

na Batavia gesonden te —

werden.

oude tijden in Amboina een vast gebruijck te

wesen dat de eerste scheepen na Batavia ge„

destineert den 3=en Maij van daer vertrocken, en

nu is het door ons ses dagen eerder geschiet, om

den gerecommandeerden spoet, en mede om

dat den schipper goede hoope hadde de reijse te

sullen konnen vervorderen, dogh wij soude in

aenstaende wel swaarmoedigh sijn, om de aff=

sendinge soo vroegh te ondernemen, dewijl al

veel malen ondervonden werd de westelijcke

winden met harde buijen nogh doorwaijen.

vande Macassaren die bescheijden sijn geweest

op het Jonck door de Gecommitteerdens den

onder Coopman S=r Stull, en vendrigh Carel

van Rosenburck op Goram aengehaelt,

senden wij nu met het Chialoupje van den

Amboins gewesen Tolck Jan Cornelisz overses

mannen, meerder souden wij 'er nu over senden

maer den brenger is beschroomt alsoo hij selfs

maer ses mannen sterck is, de resterende sullen

bij andere occagie oock overgesonden werden

dat wij nu niet bijbrengen konnen, want onse

twee Chialoepjens, die wij nogh bij der hand

hebben, dagelijx gebruijckt staen te werden

tot afhalen der Specerijen van de buijten

residentie.

De geordonneerde nooten in haer bolster staen

met ’t schip Macasser versonden te werden, met

ende benevens soodanige papieren, als tegens den

gegijselden

—

2