closeTerug naar inventaris

Transcriptie

op de verkoop van Rijs

werd goede agt genomen

wegens ’t omvellen vande

nagelboomen op ’t hooge

land.

onstuijmingh weer.

’t geen groots schade aent

boom gewas veroorsaekt

heeft.

Commersteeren na Samme

gesonden

alsmede na Amboina.

werd goede agtinge genomen, en gereguleert

na de prijs Courant, de Rantsoenen, en verkoop

geschiet met halff Rijs, en halff Sago gerekent

een pond te samen voor ijder ziel

De nagelboomen die tot Denner, waier,

Laoutangh, en over al gestaen hebben agter

’t hooge Land van Banoa, sijn reets alle om„

gekapt, en resteert nu sulx mede te geschieden

op de binnen kust wanneer het weer wat

bedaart is, dewijle het hier sedert 3/ agter den

anderen soodanighen ongestuijmigen weer van

hande wind en regen is geweest als in vijff en

twintich jaeren hier niet gesien is, waar door

de meeste nooten groot en kleijn met de bladdren

vande boomen gevallen zijn, tot groote schade

der perkeniers, die inde bestieringe des Alder=

hoogsten hun moeten getroosten

Met den Christen Chinees Jacob Abrahamsz

is onsen laetsten aen u E: E: geweest gedateer

10=en Junij, waer vande Copie hier benevens

gaet, off den originelen niet wel bestelt waere.

Naer Damme sijn volgens gegevene last

Parthijen Commersteenen gesonden, en sal sulx

mede successive na Amboina met de vertrec„

kende vaertuijgen van hier geschieden, gaende

nu in het Chialoepjen van S„r Jan Cornelisz

over p„s 72: gesorteerde d=os, uijtwijsende het

Cognoscement hier nevens gaende, het kostende

van

Dir