closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van dien sal hier na opgebragt werden./

hier nevens gaet mede over de reecq„e vanden

Matroos Dirck Samuelsz van Corij, op ’t Jacht de

Javaense Bode bescheijden geweest, en in Amboina

aen Land gehouden, om daer geemploijeert te

werden./

hier mede.

Ed: Erntfeste, Agtbaere, Manhafte, wijse

voorsienige, genereuse Heere, en vrunden,

desen eijndigende bevelen wij UE:E: na vrunde=

lijcke groete inde genadige bescherminge des

Alderhoogsten, ende verblijven onderstond UE: E:

Dienstwillige vrund, en dienaeren, was

geteijckent Willem van Zijll, Albert van

Breugel, Ian Hijffelbergh, Adriaen van

Rooijen, en Cornelis Stull, in margine, Banda

Nassauw, den 5=en Julij 1683.

Macasser

Aen d’ E: Heere Jacob Cops,

Raad-Extraoirdinair van

India, mitsgaders president

van Praesidie tot Macasser.

E: Erntfeste, Agtbaere, Manhafte,

wijse, voorsienige, Heere, en vrunden

UE: E=s aengenaeme missiven van den 7=en Maart

1682, ende de tweede Maij 1683, sijn ons beijden

Wel ter handen gestelt, d’ eerste p„r ’t schip Z=k Zee

verte

P

ontfangh van twee mis„

siven

211