closeTerug naar inventaris

Transcriptie

die niet eerder hebben konnen

beantwoorden

d’ Rijs uijt ’t schip, Z: zee

wel gerespondeert

wegens eenige vaertuijgen

van Banda inde bogt van

borij ten handel geweest

verbodt van haer wel Ed=ns

op dat subject

op den 12=en Aprill daer aen volgende, ende

d’ andere p„r ’t schip Macasser den 19=en Maij

deses Iaars, welcke beijde missiven wij wel

eerder b'antwoord souden hebben, ingevalle van

dese provintie adroictura een Schip, off Chialoep

na Macasser was afgevaeren, want ons en

staet niet voor dat sulx bij na in twee jaren

tijdts geschiet is, andersints souden wij onsen

pligt volbragt hebben.

Tredende dan tot het beantwoorden, sullen wij,

aervanckelijck seggen, dat de 179 lasten, en

16 maten witte Rijs uijt ’t schip ’t wapen van

Z=k zee, wel gerespondeert, en uE: E=s goeder

raad gevolgt hebben, om die eerst te veroirbaere

alsoo van de Calander, en uijt &c: seer gegeten

word, dat wij ook soodanigh ondervonden hebben,

de vijftich duijsent klinckertsteenen.

thien vaten Sement

drie blaes balgen

twaelff haire sisten met randen

vier gekapte verkens vellen met randen, en

vier ongebondene haire sisten, sijn ons ins=

gelijcks wel toegebragt. Dat de Bandaze

Burgers met haer Chialoupjens te niets inde

bogt van Bont met onse passen verschenen

sijn, is waar, maar wij oordeelden dat het om

de wispeltuijrigheijd der inlandsche natie,

niet en behoorde te geschieden, gelijck sulx door

haer wel Ed: ten regten is verboden, om niet

t' eeniger tijd dootgeslagen, en men tot Makasser

vande Constitutie der Bonesen onderregt kan

werden

5