closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ze

werden, verders doet den Gouverneur van Zijll

UE: E=s vrundelijck bedancken, voor de gedane

toewenschinge van geluck, en voorspoet in des

selfs gouvernement

De drie overgesondene Bimanesche Paarden

gedestineert voor d’ E: H„r Gouverneur do Vicq

hebben wij zijn E: te dier tijd na Amboina

toegesonden.

Het schip Macasser heeft ons hier wel aenge=

bragt 262 lasten Rijs, als 222 vant Casteel

Rotterd=m, ende 40 van Bonthoijn, Jtem 35000

bossen Padij, wij hadden wat meerder quantiteijt

verwagt, maer sulx niet hebbende konnen

geschieden, moeten daar mede patientie nemen,

en ons vorders behelpen met Sago die jegen=

woordigh tot keffingh, en daer ontrent, wel te

bekomen is, den overgesonden Rijs is seer sma

kelijck en goet, te wenschen wesende dat wij

Jaarlijcx voor een gedeelte daar van geprovi„

deert wierden, de padij, en soude ons oock niet

te onstade komen, want die voor de Paarden,

welcke inde buscruijtmolen gaen, veel beter

is dan Rijs.

Sedert het begin vande maend Maij tot heden

desen dagh, heeft het hier in Banda buijten

gemeen geregent, ende gewaeijt, dat het

Specerie= gewas, ’t welck in goede quantiteijt

aende boomen hingh, het meeste part is aff=

geslagen, en affgevallen tot groote schade der

Perkeniers, en d’E: Comp=e

Onder de orangkaijen tot Moa sijn eenigen

148.

213

de 3 paerden zijn na amb=

gesonden geworden

met ’t schip Macasser 262

lasten Rijs bekomen.

die goet en smakelijck be„

vonden is

onsluijmigh weer.

’t geen groote schade aen

’t boomgewas veroorsaekt

heeft.