closeTerug naar inventaris

Transcriptie

’t gedoente vanden onder

Coopman boudewijns op

hethij &c:a

’t bedrijff den Eammesem

rakende de moort aldaer

geploegt.

vastgestold de moort te

revengieren.

’t geen oock effect genomen

heeft

tijd aen den anderen eenige oneenigheden geweest

die den onder Coopman Boudewijnsz voor=

gangen Jaar soude assopieren, drie â vier der

principaalste Belhamers naar Banda brengen

volgens last van haer Ho: Ed=ns, dogh den selve

heeft in plaetse van drie â vier, wel 21: Jn=

landers van daar gelicht, en in passant ’t Eyland

Damme aengedaen, daer hij soo gerucht werd

de Damnesen soude gedreijgt hebben ingevalle

niet gehoorsaem, en wederstrevigh waeren, met

hun ook soo wilden handelen, en in Banda

geranckelijck opbrengen, dese tael dit volck niet

wel gevallende, en siende dat hunne gebuijren

in goeden getale geboeijt wierden vervoert,

vresende volgens voorgaende dreijgementen,

hebben de stontmoedigheijd genomen om seven

onser Nederlanders moordadigh te massacreren

waar op gevolgt is, dat int aenwesen van d’ E:

Heer Commissaris Pad= Brugge, vast gestelt

en geresolveert is, dese moord aen d’ onse begaen

te revengieren, gelijck dan nu ontrent twee

maenden geleden van Amboina na Dammo

afgesonden zijn 400: amboinesen, en vijftigh

Europiaanse Soldaten, jtem van Banda

veertigh D=o uijtgesondert de matrosen onder de

bestieringe van den Manhaften Cap=n Iodocu

Cromhuijsen, welcke soo haest op dat Eij=r

land niet sijn gearriveert, of bevonden dat

6 â 7 negorijen hun onder ’t gesagh van d’ E:

Comp=s submitteerden, de reste wierden door

vreese uijt hunne Paggers gejaegt, nemende

Ende