closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de resterende vijanden de vlucht in het ge=

bergte, daer zij aller wegen vervolgt, en ont„

het sijn geworden van hunne provisie, in voegen

dat d’ onse hoopthebben van den vijand int

korten te sullen doen afkomen, en verootmoedigen

’t welck den Almogenden ons gunnen wil./. dit

en niet anders hebben wij voor dese maal

uE: E=s te notificeren, oock sullen wij in

aenstaende niet mancqueren als ons gelegent„

heijd voorkomt, om den toestand deser gewesten

u E: E=r bekent te maecken, ende gerequireerde

onder

Correspondeutie te houden, sulx, ende gelijck als

des E: Comp=s ordre mede brengt

hier mede.

E:Erntfeste, Agtbaere, Manhaffe, wijse,

voorsienige, genereuse Heere, en vrunden

desen Eijndigende bevelen u E: E=s na vrundelijke

groetenisse inde genadige bescherminge des alder„

hoogsten, ende verblijven, onderstond; UE: E=s

dienstbereijde vrund, en dienaeren, was

geteijckent Willem van Zijll, Albert van

Breugol, Ian Hijsselbergh, Joh=s de

Hertogh, Adriaan van Roijen, en Cornelis

Stull, in margine Banda Nassauw,

den 13=en Julij 1683. p: 5. seker soldaat met

naemen Gerrit Jansz van Swoll, hier in Banda

guarnisoenhoudende, weet ons te berigten dat

des selfs originele reeck=e tot Macassar soude

loopen, als zijnde hier bij een schult reeck=e

bekent, hij is inden Jaere 16778; met de fleuijt

Goijland hier aengeland, soo hij segt, gemelte

verte.

215