closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Jnstructie voor den Luijton„

Adriaan Soubre, waar naar

hij sigh sal hebben te reguleren

in des selfs reijse met ’t Jachtje de

Rogh na de Eijlanden Babber, Nila,

Lcthij, Moa, kisser, en Etter tot

Provideringe van onse guarnisoen

houderen aldaar.

Vermits d’ opperhoofden van onse uijtgesette krijgs=

magt na Dammo bij haer jongste missive van

dato 13=en deser versogt hebben om eenige victualie

en kalck tot het voltoijen der onderhandsche redont

aldaar &c:, vermits bij na daer van ten eijnde

gekomen waeren, soo hebben wij goetgevonden

’t Jachtje de Rogh daer toe aen te leggen, alsmede

om onse guamisoenhouderen op bovengenoemde

Eijlanden bij die occagie te revictualieren, dewijl

den tijd verstreken is, waar mede ul: soo haest

doenlijck de reijse derwaarts aen vervorderen

sult, ende in zee geraeckt wesende de cours

eerst stellende na Dammo, alwaer met

lieff gekomen wesende, sult aenden Cap=n

Jodocus Cromhuijsen benevens onse missive

overhandigen de volgende Provisie, en godderen,

te weten:

Voor den Treijn

Ses lasten Rijs

seven hondert kannen aracq

een vat vlees,

hondert Tonnen kalck

parthij Smeckolen

223