closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2

ende

ijn

40: lb: suijker bruijne

12: —: wax kaersen, en

10: —: Peper

Wanneer ul: de reijse na de verdere Eijlanden

als Babber, Nila, Lothi, Moa, kisser, en

Etter, soo ras doerlijck sull tragten te vervorderen

na beste kennis, en zeemanschap, waer toe nu

mede derwaerts vaert den Stierman Hendrick

Wilder, zijnde daer alomme bekent, wanneer

Ul bij verschijninge aldaer, de guarnisoenhou=

deren uijt de mede gegevene provisie van levens

middelen sult provieeren voor den tijd van 9: 10:

en 11 maenden, uijtwijsende de nevensgaende

memorie, aen de selve moet ook verstrekt werden

de gewone maenden gagie om bij retour inde

soldis boeken op reeckeningh daer voor belast

te werden, alles mede volgens Lijste,

Verneemt neerstigh off de soldaeten de Jnlanders

geen overlast aen doen, met die over geringe oor„

saeken te knevelen, boeten aff te nemen, off ander„

sints, in welcken gevalle uE: soodanige persoonen

ligten sult, tot Corp=l incluijs wart dusdanige

dingen in geenen deele gedoogt mogen werden, om

die onnoos le rieaschen niet tot een last te wesen

want wij nu den Corporaal, en ses soldaten

mede geven om de tijts geexpireerde te verlossen

ofte vervangen, die daar ondienstigh zijn

Eenige Chialoepen, off vaertuijgen van ’s Comp=s

onderdanen sonder behoorlijcke passe inde Eij=

landen vernomen werdende, sal ul: vermogen

op te brengen, verdagt wesende dat wel op hoede

zijt om alle onheijlen voor te komen

H

225