closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Eenige goederen door de respective opperhoofden

onder de Jnlanderen uijtgeset moeten voor ’s Comp=s

schulden gehouden, en door uE ingemaent werden

Ingevalle eenige Maccassaren, off Boutonsz vaar„

tuijgen in zee, off aende Eijlanden vernomen werden

daer mede sult handelen volgens het contract

van vrede, met de selve gemaekt, ende d’ Jnlanders

vermanen soodanige Handelaars niet te admitteren,

aff te wijsen, en voor al niet mede te handelen

Tot Nela moet omsigtigh gesogt werden na note=

boomen, off die niet weder uijtgeschoten zijn, want

die bevorens op dit Eijland gestaen hebben, de welke

gevonden werdende, alle dienen geextirpeert.

Soo sal ul: met lieff op kisser gekomen wesende

den Boekhouder Ioh=s Lobs, die nu mede overvaert

aldaer als resident voorstellen, sijnde hem ter

hand gestelt een jnstructie tot des selfs narigt

Op alle de Eijlanden in desen genoemt, sal ul:

provisie verstrecken als gesegt want de meemno

is, om de revictualieringe in aenstaende te laeten

geschieden med maerd maert aenstaende, wan

neermen op alle de residentien= plaetsen van onse

guarnisoenhouderen het gevooglijck komen kan

en op volgende manieren, als aen

Een Corporaal dubbelt Rantsoen

den Schoolm.r even soo

de soldaeten 6: lb: vlees, en Speck

40: lb: Rijs, en sago s maants, want wij nu

Vier en.

e