closeTerug naar inventaris

Transcriptie

vier en sestigh duijsent P=r sago tot sufpleringes van

rantsoen mede senden, zout, na gissinge.

Jtem tot goede maenden aen ijder persoo /in gagie,

Een Schoolm=r tegens rx:

5

den Corporaal

4 1/3 ijder maendt

de soldaeten tegens

Verneemt op Etter eens nankeurigh stillekens

al discourerende off het meeste wacx, ’t welck

dat Egland geeft bij d’ E: Comp„e bekomen souden

konnen werden met het verdrijven vanden rebel

seki Roma, en sijnen aenhangh, wesende het

bergh volk van pera, jtem off sulx voor d’ E: Comp„e

wel doenlijck is sonder groote moeijte, en kosten,

waer van wij op ul: Retour pertinent berigt

verwagten, en misschien off den voorn Rebel niet

wel sonder dwangh van Waperen door sagte

middelen, en jnductie, tot derotie te brengen, soude

wesen

De Corporaals, en Soldaeten die daer elders gevon„

den werden, ende d’ jnlanders tot een last zin

off molestie, en overlast aen doen sal uE: ligten, en

herwaarts brengen, gelijck berorens gesegt is,

Hoedanigh d’ inclinatie der Jnlanders tot d’ E:

Comp„s alomme zij moet mede al vernomen werden

op dat wij onse gedagten daar over konnen laeten

gaen.

De nooteboomen die op ’t Eijland kisser gevonden

Extiapeert gelyck mede

D

werden, dienen mede op d’ andere Eylanden

even als van Nila hier voren gemelt Dese

Jnlanders hebben een Schoolm„r, versogt om

inde Christelijcke religie geinstrueert te werden

tot welcken eijnde wij nu mede derwaerts

verte.

Jan

227