closeTerug naar inventaris

Transcriptie

senden den gewesen Schoolm„r van Zelam

Nicolaes Blanckert nevens sijne familie

om aldaer geplaatst te werden, in hope dat hij

sijnen dienst met lust, en ijver sal tragten te besteden

tot voortsettinge vanden waeren Godsdienst, sullen„

de den geere die daer nu is verlost werden

verders sal uL: d’ opperhoofden alomme recomman„

deren, geene gelegentheijd voor bij te laeten gaen

om ons continuelijck een advijsbrieffken te laeten

toekomen, wegens hunnen toestand, en wat daar

is voorgevallen

Op alle onse residentieplaetsen moet gelijck voor„

lede jaer alle effecten opgenomen werden in ma„

niere van Jnventaris om te konnen sien wat

daer nogh in wesen is.

De Provisies, en goederen tot goede maanden die

nu mede gesonden werden bestaen, en moeten ver=

strekt worden in wijse, en maniere als de voorsz

Rolle, en Memorie uijtwijst, die geteijckent ons

te rugge gebragt, moet werden, en zijn begrepen

inde lijste, en memorie hier nevens gaande.

Op Ada daer questie is onder de orangsaijen

sal ul: buijten twijffel gevraegt werden na

hunne 25 Jnwoonders die voorleden Jaers door

den onderkoopman S„r Andries Boudewijnsz,

mede na Banda vervoert sijn, waer op tot

antwoord dienen kond, dat die na Amboina

gesonden sijn, van waer de selve weder na huijs

gesonden soude werden, ook willen wij hopen, en

vertrouwen dat de oude quastie tusschen Totij en

Tourlille daer nu gedaen sal wesen, en in cas van

neen, moet UL: parthijen wederzijdts tot vrede

vermaner

_