closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Welcke UE: hem nevens onse vrunde=

lijcke groete overhandigen sult

vergeet met 's morgens, en 's avonts

met behoorlijcke Eerbiedigheijd

de gewoonelijcke Christelijcke

gebeden te laeten doen, ten eijnde

uE: op des selfs reijse Godts zegen,

en hulpe moogt erlangen, sonder

welcke al ul voornemen te vergeefs

is, hout uE onderhoorige in goede

discipline, en weest selver altijd

een sedigen, en vroomen voor„

ganger, weest geduijrigh op hoede

tegens onse vijanden, en gereijnsde

vrunden, Ende dewijle wij op alle

onbedenckelijcke voorvallen geen

precise ordre konnen geven, soo

sullen wij die UE: goede sorge,

bevelen, om daer inne te handelen

als den meesten dienst van d’ E:

Comp=s sal komen te vereijsschen,

waer op ons verlaeten, en hier

mede wenschen wij ul: een

geluckige behouden reijse, ende