closeTerug naar inventaris

Transcriptie

mede

en

over, den onder= Coopman Pieter da Roij, nu weduw=n

wiens soontjen bij de Groot=vader mons:r Paulus

vanden Broeck woont op P=lo aij.

De volgende persoonen hebben hier in ’s' Comp=s Cassa

getelt, soodanigen somme van Penningen, als de nevens„

gaende memorije der wissels, onder N:o 12 dicteert,

eerbiedigh versoeckende, dat de Competiteurs de

waerde van dien tot Batavia weder mogen ont=

fangen.

hier mede.

Ed=le, Gestrenge, Erntfiste, Hoogh agtbaere

Manchafte, wijse, voorsienige, genereuse Heeren

deser Eijndigende, bevelen u Ed: ho: agtb: na onse

onderdanige, en Eerbiedige groetenisse, inde genadige

bescherminge des Alderhoogsten, ende verblijven,

onderstond UE=s Ho: Agtb:, dienstschuldige,

onderdanige, en Nedrige Dienaeren, was geteijkt

Willem van Zijll, Albert van Brengol,

Jan Hijsselbergh, Johannes de Hertogh,

Adriaan van Rooijen, en Cornelis Stull,

in margine Banda Naslauw den 3=en Aug=to

A=o 1683.

Wacijer

Aen den onder=Coopman s=r

Maerton Jansz Lam

Eersaeme, vrome, discrete.

UL: werd bij desen gelast, sonder eenige tijd versuijm

te besorgen dat de noten musschalten behoorlijck ge=

garbuleert werden, alsoo ick gesint ber, op morgen, off

ste.

der

265

Memorije den wissels.