closeTerug naar inventaris

Transcriptie

overmorgen indien het weer, off wint toelaet, een

Chialoep derwaerts te senden, om de selve aff te halen

een Chialoep tot het af„

ten welcken eijnde UE: soo veel kleijne vaartuijgen

halen der Specerijen, der„

waerts gesonden.

sult sien te bekomen als doenlijck zij, om de Chia=

loep te laden Jndien uE: geen genoegsaeme slaven

tot het garbuleren mogte hebben, kunt daer toe soo

veel huijren, als oordeelen sult noodigh te zijn,

en ingevalle het weer niet toe liet om gemelte

waer toe diligentie moet

aengewert worden &c.

Specerijen p=r Chialoup aff te haelen, is onse

meeninge de selve over land na zelamme te

laeten dragen, om p=r Steenbocken herwaarts ge=

bragt te werden, waer toe UE: soo veel slaven, en

sacken bij een sult zien te krijgen als mogelijck

is, ’t geen hier van daen mede sal geschieden, sonder

meer anders, dan zijt na groete 40d bevolen.

onderstond UE: Vrund. was geteijckent Willem

van Zijll. in margine Banda Nassauw, den

13=en Aug=tij 1683.

Soclo=aij.

Aenden Coopman Mons=r

Nicolaes de la Montaigne.

Versaeme, voorsienige, seer discrete

Dewijl de fleuijt de Graaff inde toekomende maand

na Batavia staat te vertrecken, soo wil ick hopen

en vertrouwen dat UE: sorge sult hebben gedragen,

tot het quarbuleren der nooten, alsoo ick gesint ben

d’ selve soo spoedigh als doenlijck is, en weer en wind

sulx toelaet, p=r Chialoep aff te laeten haelen.

Het verwondert mij mede, dat uE: de negotie boekjes

van ’t Comptoir Revengie, tot nogh toe niet hebt

overgesonden.

F