closeTerug naar inventaris

Transcriptie

nevens deselve de mess=rs gevoegt tot de Commissie

Jacob van Ackersdijck ipper, en pieter van den

diness=rs gevoegt

tot de commissie

hoogn Coopman, met Abram boudens, en Gerrit

zijn in ternaten

garriveert

hooft Ondercooplieden, alhier schier buijten

gedagten tot een alaemeen vernoegen op den 23

Iunij aengekomen soo hebben wij tsedert dien

tijt onse verrigtinge meest besigh gehouden

om de molucxe zaken, hier, en op de bijleggende

2

die duselange nu

'tverhandelen

Eijlanden vreedsaem, en in goede ruste te mogen

vande molupe

grontvesten, hebbende om zulcx te wisser te

saken besig zijn

roerrinck,

geweest

nemen den grootsten, en boosdoender der maqui„

anders den Zenghadje van quoffagita in geselschap

den segnadja

met de doot hest de am drie andere moorders, zijne zantslieden ge

van quoffagita

den 18=e der afgewekene maent Iulij door de

straffe des doots bij hunne mede mackers

molemeramw, en hatibij telolo gesonden, en

op gisteren den righter marasaolij guimcla„

pas marasaolij, en Tomagola, om dat het bevel

diverse rijcxgroote

lus

dat hun naer bat=a

in versekering

van haer hoogh Ed=

genomen om

tot aflegginge eens nieuwen Eedt rup, dorsten

redenen

tegenstaen in versekeringe genomen, ten eijnde

deselve tot voorkominge van verdere onlusten

sustimue wegens

naer batavia konnen senden, de macquians

d’ marginanders

schijnen mede over 'tbevel van welgemelde

slus

naer hoogh Ed= wegens dat onder voorbui

alle bij den anderen op t strand zullen moeten

woonen