closeTerug naar inventaris

Transcriptie

d

7

woonen, een Jdele vreese te hebben gevath het

5

welck hoe het nogh afloopen zal den tijt

„leeren moet

En zijnde dit voorige wel taenmerckelijcx te

onder 'tgeene 'tsedert een geruijmen tijdt alhier

wegens de inkop

is voorgevallen, gelijck oock den jnkoop van Oubij

van t Eijlant subij

en daer ontrent leggende Eijlanden van den

Batihiamsen koninck voor 700: rx=rs de 80: der

Jaerlijcxe erkentenis penningen daer bij gere„

„kent, met het afslaen van alle vermeijnde

geregtigheden op de noord= Ceramsz dorpelingen,

soo sullen wij die stoffe afbreken, wenschende

den heer gouverneur Willem van Zijll

met een naenerlijcke genegentheijt, geluck

heijl, en zegen met het hoogwigtighen aen„

d'E H=r willem

sienlijck Ampt van gouverneur, en directeur

van zijll wert

in ’s Comp=s kostelijcke provintie van Banda met de honorable

hergie van gouver

neur Et=r wel heijl

nevens bede dat den almaghtigen zijn achtb=

en zegen toegewenst

met een geduurige zegen, ruste, en vrede binnen

buijten, gesontheijt, welvaren, en volle verge

noeginge gelieve te gunnen, tot welstandt der

E: Comp= eijgene loffen Eere, en verdere

bevorderinge voor het toecomende.

wesende dese dan wel ten meesten deel tot

geleijde van onsen borger Chialoup soo komt

ons in gedaghten de secretaris bedieningh bij

uE. E=s noghopen staet; en misdien den heer

verte