closeTerug naar inventaris

Transcriptie

d'E H=r Commiss=s

en gevolgstaet

int laeste vande

maent aug=t

eerst naer bando

te vertrecken

Commissaris een borst bequaem tot dat ampt

in zijn gevolgh heeft den welcken gaerne in banda

off elders sagt geplaest soo soude het aen zijn E=

genoegen geven jngevallen den heer gouverneur

van zijll, en raadt die bedieninge tot zijn komste

beliefden open te houden zullende den gesworen

Clercq braams daer bij geen kinder lijden, maer

in tegendeel in achtingh werden genomen tusschen

beijde maeck zigh den heer Commissaris met dessel

geselschap vaerdigh tegens 't laeste deser maendt

met de Jachten N. Noordwijck, en 'voorhoudt

zijn opgeleijde Commissie te achtervolgen, en de

reijs van herwaerts te ondernemen konnende

oversulcx de brieven, en papieren eer den tijd

te verre verloopt van uE: E=s gouverno, met

het laeste schip wel naer batavia werden

8

voor affgesonden.

waer mede eijndigende bevelen wij uE: E= inde

genadige bescherminge des Almachtigen goet

en blijven naer hertelijcke groetenisse

E' Erntfeste, Achtbare, mantratte, wijse voors

seer bescheijdene heer, en vrunden, Onderst

u E= goede vrunden, en dienaeren, was

geteekent r: Padtbrugge Jacob Lobo Jaco

van Ackersdijck, willem bastingh g’ prooct

Pieter van den hoorn, ALofffangh, Abrambo„

Gerrit hat