closeTerug naar inventaris

Transcriptie

afte halen 't welcke versoecke uE: a=ts mijten

besten belieft te nemen, met dese chialoep

zijnde de vierde toght) zijn van daer afgehaalt

met een restantje dat aldaer tot gebruijck

de Logie, en redoet ontrent twehondert, en

sestigh tonnen d=o kalck zijnde bevoorens

nogh eenige tonnen aldaer verbesight

p=r gemelte Chialoup d’ pissangh zijn ons mede

Ontfang van tr

wel geworden twee grendelsloten daer toe

sloten met haer

twee nieuwe gemaeckte sleutels nevens

sleutels benevens

2: affuijt swalpen

twee affuijt swalpen die wij ten eersten int

werck sullen stellen, alsoo den Timmerman

die oock ten eersten

staen gemplijen desen dagh met het opsetten van het Zeuijs

boven de vensters van den vaendrigh, en

te werden

Constabels Camer gedaen zal hebben

wat aengaet uE=s verder wel g'ordonneere

reparatien soo binnen 't Casteel als tot p=lerhuw

’t gordoneerde

niegensdreparatie

alommesalagter, deselve zijn meest volbraght, en over alle

volgoten geleght zullende met godes hulx

volgt werden

op morgen een begin maken met de regen„

backen te repareren, voor eerst die van

spredikants woninge met soodanige pleijst

„ringe als de backen der jnwoonderen

gemaeckt